https://pythonschool.net/category/basics.html

https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler

Python

https://pythonschool.net/basics/data-types-and-operators/ Every value is stored as a particular data type. Some of the simple data types you need to know are:
 • Integer
 • Real
 • String
 • Boolean

Examples

Examples of strings are: "Hello""Goodbye".
 • To input a string, use input()
Examples of integers are: 2, 6, -89, 45421.
 • To input an integer at the screen, use int(input())
Examples of reals are: 2.4, 6.0, -89.54, 111.111.
 • To input a real number at the screen, use float(input())
A boolean variable always has the value True or False. Remember Python is case sensitive so the capital T or F really matters!

Operators

The following operators are used in expressions in Python:  

Statement 1:

Schrijf een program dat de persoon groet met de woorden "Hallo" en de naam van de persoon die hij opgeeft (bewaard in een variabele naam).

Antwoord:
naam = input() print(naam)

Statement 2:

Maak een programma dat de gebruiker een quote weergeeft van een bekende persoon. Bewaar 3 quotes: Geef de eerste quote weer in hoofdletters, de tweede quote in kleine kapitalen, en de derde start de zin altijd mooi vooraan met een hoofdletter.

Tip: String Operations

 • yourString.upper() - returns the string in upper case.
 • yourString.lower() - returns the string in lower case.
 • yourString.capitalize() - returns the string with the first letter of the string capitalized
 • yourString.title() - returns the string with the first letter of each word capitalzed.
 • yourString.replace(x,y) - returns the string with the characters represented by x replaced by the characters represented by y.
 • yourString[x:y] - returns the string starting at character x and ending before character y.
Antwoord:
quote1 = "happy women happy life" print(quote1.upper()) print(quote1.lower()) print(quote1.capitalize())

Statement 3:

Maak een programma dat de gebruiker zijn volledige naam en leeftijd vraagt. Geef volgende tekst weer op het scherm "naam (var) je bent binnen 100 jaar oud (var) oud".

Antwoord:
name = input("What is your name: ") age = int(input("How old are you: ")) year = str((2014 - age)+100) print(name + " will be 100 years old in the year " + year)
Voorbeeld: float(1.492) # gives 1.492 print(int(1.7)) # gives 1 print(round(1.7)) # gives 2

Rekenen 1:

Een student neem X appels uit een mand met 50 appels. Hoeveel appels blijven er over? Programmeer de nummers X en Y als cijfer (integer) en vraag via een input opdracht. Geef het antwoord weer via het scherm. Tip: 63 / 5 of 63 // 5 of 63 % 5 Antwoord:
mand = int(50) x = int(input("neem een aantal appels")) y = str(mand-x) print(y)

Rekenen 2:

Schrijf een programma dat integer nummers weergeeft via input opdracht en op een nieuwe lijn ook de vorige en volgende nummers van dit getal weergeeft. Antwoord:
getal = int(input("geef een getal")) getalMinder = int(getal-1) getalMeer = int(getal+1) print(getal) print(getalMinder) print(getalMeer)

Rekenen 3:

Let's count the days of the week as follows: 0 - Sunday, 1 - Monday, 2 - Tuesday, ..., 6 - Saturday. Given an integer K in the range 1 to 365, find the number of the day of the week for the K-th day of the year provided that this year's January 1 is Thursday. Tip: import time; Antwoord:
num = input("Enter a number: ") mod = num % 2 if mod > 0: print("You picked an odd number.") else: print("You picked an even number.")

Rekenen 4:

Given the integer N - the number of minutes that is passed since midnight - how many hours and minutes are displayed on the 24h digital clock? The program should print two numbers: the number of hours (between 0 and 23) and the number of minutes (between 0 and 59). For example, if N = 150, then 150 minutes have passed since midnight - i.e. now is 2:30 am. So the program should print 2 30.

Rekenen 5:

A cupcake costs A dollars and B cents. Determine, how many dollars and cents should one pay for N cupcakes. A program gets three numbers: A, B, N. It should print two numbers: total cost in dollars and cents.

Voorbeeld:

if age > 17: 
 print("can see a rated R movie")
elif age < 17 and age > 12:
 print("can see a rated PG-13 movie")
else: 
 print("can only see rated PG movies")

Conditie 1:

Vraag een nummer, vergelijk of het een even of een oneven getal is. Geef de gebruiker dan een boodschap. Antwoord:
getal = int(input("geef een getal")) vergelijk = int(getal % 2) if (vergelijk == 0): print(even) else: print(oneven) /div>

Conditie 2:

Given three integers, print the smallest value.

Conditie 3:

while Loops

Een while statement herhaalt een aantal regels uit je programma keer op keer zolang er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

Aftellen

als het 0 is moet je het woord "Boem!" zien staan Antwoord:
tijdOver = 5 while tijdOver > 0: # voorwaarde print(tijdOver) # body tijdOver = tijdOver-1 # body print('Boem!') # dit is geen deel van de loop

De for-lus

Er is nog een andere soort loop in Python; de for loop. In veel situaties kunnen beide soorten loops (for/while) worden gebruikt. Maar soms is de een eenvoudiger dan weer de ander, waardoor het nuttig is om ze beide te kennen. Een for loop wordt gebruikt om gemakkelijk een rij getallen te doorlopen (of zoals we in een volgende les zullen zien, iedere lijst met data). Hoe kunnen we de tafel van 9 maken met de for lus? Eerst proberen en dan kijken naar wat er hier onder staat. Antwoord:
getal = 9 print ("Dit is de tafel van ", getal) print ("-----------------------") for teller in range(1,11): print(teller, " x ", getal, " = ", teller * getal) print () print ("Programmeren is leuk!")

For loop in een for loop

Test deze eens ... Hier volgt een voorbeeld van een for loop in een andere for loop. Een vierkant van 5 bij 5 printen. Merk op: S = S + '*' zet een * aan het eind van de string S (geleerd in les 7A).

Kwadraten

Kwadraten zijn gehele getallen die gelijk zijn aan K × K. Zo is bijvoorbeeld 9 een kwadraat want 3 × 3 = 9. Schrijf een programma dat een geheel getal n via input inleest en als uitvoer de kwadraten kleiner dan n geeft. Elk op een regel in opklimmende volgorde. Wanneer bijvoorbeeld de invoer 16 is dan is de correcte uitvoer:

Spelletje hoger - lager

Het spelletje gaat als volgt: De computer denkt aan een getal tussen 1 en 100. Daarna tik je een cijfer in.Afhankelijk van wat de computer denkt krijg je een bericht dat het getal hoger of lager is. En zo gaat het verder tot het getal overeenkomt met het getal dat de computer in gedachten heeft. OK, beginnen we er aan? Antwoord: import random print ("Hallo, zin in een spelletje hoger - lager?") # geef de variabele ikdenkaan de waarde waarin hij random getal neemt tussen 1 en 100 ikdenkaan = random.randrange(1,100) # geef de variabele rarara de waarde 0 # geef de variabele aantal de waarde 0 print ("Ik heb zojuist aan een getal tussen 1 en 100 gedacht") # de variabele rarara krijgt een waarde die je ingeeft met een invoegveld (zorg dat het een geheel getal is) # loop nu en controleer de conditie als rarara niet gelijk is aan ikdenkaan # vergelijking 1 als rarara ...(kleiner of hoger?) is als ikdenkaan zie je de boodschap "Sorry te klein" # vergelijking als rarara ...(kleiner of hoger?) is als ikdenkaan zie je de boodschap "Sorry te groot" # als het goed is springt hij uit de lus en geeft de boodschap "Goed geraden!" mee.
''' Online Python Compiler. Code, Compile, Run and Debug python program online. Write your code in this editor and press "Run" button to execute it. ''' ''' Online Python Compiler. Code, Compile, Run and Debug python program online. Write your code in this editor and press "Run" button to execute it. ''' import random print ("Hallo, zin in een spelletje hoger - lager?") ikdenkaan = random.randrange(1,10) rarara = 0 aantal = 3 print ("Ik heb zojuist aan een getal tussen 1 en 100 gedacht") rarara = int(input('Raad eens aan welk getal ik denk?')) while rarara != ikdenkaan: rarara = int(input('Raad eens aan welk getal ik denk?')) if (aantal == 0): print("3 pogingen gedaan, het spel stopt") break elif rarara < ikdenkaan: print("Sorry, te klein") aantal = aantal -1 break elif rarara > ikdenkaan: print("Sorry, te groot") aantal = aantal -1 break print("Goed geraden!")

De break en continue opdracht

Deze 2 zijn te vergelijken met een nooduitgang bij een while of for loop: break veroorzaakt een onmiddellijke sprong naar de opdrachten na het einde van body van de loop. Hier is een voorbeeld van een break: het leest alle invoer regels totdat er één gevonden wordt die zegt "END".

Voorbeeld:

Take a list, say for example this one: a = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
Stel 5 vragen uit een eigen gekozen thema. Geef op het einde van de quiz je score mee (extra variabele). Bij elke goed antwoord krijg je score +20. Geef op het einde je resultaat weer op /100. http://www.techteachers.co.za/2015/07/multiple-choice-quiz-using-python/ We gaan eerst je vragen in een chart verzamelen vooraleer je het uitwerkt in python. Je kan deze software hier downloaden.